BANNER.jpg

Překlady a tlumočení

Překlady a tlumočení z a do angličtiny jsou samozřejmostí (nenabízím pouze překlady do češtiny uprostřed hromady slovníků :-)

Tlumočení

Ráda přetlumočím Váš telefonický rozhovor, míting či jednání na úřadě. Cena za konsekutivní/doprovodné tlumočení činí 2000,- Kč/30 min. Cena za simultánní/konferenční tlumočení činí 2500,- Kč/30 min. (Při konferenčním tlumočení přesahujícím půl hodiny je zapotřebí mít dva tlumočníky, kteří se -kvůli potřebě velmi vysoké koncentrace - musejí po 10-20 minutách u mikrofonu střídat.) Do doby tlumočení se započítává celá doba, kdy jsem zákazníkovi k dispozici, tj. např. přejezdů mezi místy jednotlivých jednání apod. Při tlumočení mimo Prahu je nutné přičíst náklady na dopravu, ubytování a stravu. Za tlumočení během víkendu se základní sazba zvýšuje o 50%.

Překlady - informace pro zadavatele

Cena dohodou dle rozsahu, odbornosti a rychlosti.

Klíčovým faktorem, který zásadně ovlivňuje výslednou kvalitu překladu, je komunikace mezi uživatelem služeb a překladatelem. Porozumění záměrům klienta a výměna informací před započetím prací na překladu, případně v jeho průběhu, je v zájmu obou zúčastněných stran. Počítejte tedy, prosím, s tím, že většinou nestačí jen předat materuiál k překladu, ale i věnovat čas na další osobní kontakt se mnou. (Nezřídka se stává, že překlad do angličtiny "vychytá" slabá místa původního českého materiálu - např. místa nesrozumitelná, dvojznačná, zbytečně opakovaná, bez logické návaznosti apod., a přispěje tak k jeho vylepšení.)

Zadavatelé trpívají mylnou představou, že kvalitní překlad je překlad doslovný. (Máte-li tento dojem, zkuste radějí použít překladatele počítačového - počítejte však s odpovídajícím výstupem.) Pamatujte, že je-li cílem překladu sdílení smysluplné informace, je nutno použít jazyk srozumitelný cílové skupině (např. potenciální zákazníci, obchodní partneři, zaměstnaci firmy, čtenáři časopisu). Anglické konvence výstavby jak celého textu tak jednotlivých vět jsou velmi odlišné od češtiny. Narozdíl od naší mateřštiny, ve které jsme se povětšinou ještě nenaučili komunikovat výstižně a logicky, má anglosaská kultura ve zvyku používat argumentaci úsporně strukturovanou a formulovat jednoznačné postoje a závěry. Klienty proto prosím, aby mi důvěřovali, že odvádím správný a dobrý překlad, přestože některé provedené změny nejsou opticky kompatibilní s originálem. Přizpůsobení textu konvencím cílového jazyka je v jejich prospěch.

Na závěr ještě citát překladatele a poradce pro cílevědomou komunikaci Paula Sinclaira: "Psát stručně a jasně je levnější."
Nejsem žádná jazykovka – vím, co si odučím. (Lektorka angličtiny - Praha 4)
 
 • Miniskupinky
  • Miniskupinky

   Zásadním předpokladem výuky angličtiny je stejná úroveň žáků ve skupině, kterou zajišťuji osobním pohovorem před vstupem do kurzu (žádné on-line testy - viz. tzv. nultá hodina v metodách výuky).

   Malý počet žáků umožňuje jak stabilní postup kupředu (neutopíte se v tom za měsíc ani neusnete na vavřínech), tak individuální přístup (např. rychlé zopakování zapomenuté látky jen pro jednoho po hodině, doporučení z jakého materiálu to procvičit, často zadávám jen jednomu specifickou práci na doma).

   Pro každého studenta je při konverzaci hojně prostoru a při párové práci mám stále ještě přehled o chybách,které je potřeba podchytit, apod. - zkrátka výuky angličtiny v miniskupince je metodicky velmi výhodná a efektivní.
 • Individuálky
  • Individuálky

   Individuálka je oprávněně považována za nejkvalitnější způsob studia, v případě cizího jazyka to platí dvojnásobně.

   Nehodí se sice pro každého, protože je skutečně intenzívní, proto někteří lidé preferují spíše práci ve dvojici, trojici (viz. téměř-individuálky). Někdy ji využíváme přechodně k překlenutí mezer, které dotyčný student potřebuje doplnit, aby mohl nastoupit do kurzu dané úrovně.

   Ideální je pro studenty, kteří mají specifické požadavky ať obsahové (příprava na IELTS, odjezd do zahraničí, Business English) nebo metodické (SPU).

   Nejčastěji je volena manažery, kteří jsou zvyklí na " individuální servis" :-)