Nejsem žádná jazykovka – vím, co si odučím. (Lektorka angličtiny - Praha 4)
Copyright © Lektorka angličtiny, publish or distribute content http://www.lektorka-anglictiny.cz website without the written consent of the owner is prohibited. All rights reserved.
16248/633/633a DRP  created by B.P&Co. /23 
stop

CHYBA!

V systému do¹lo k následující chybì. Pokud potí¾e pøetrvají kontaktujte webmastera(webmaster@tulak.cz)

Do¹lo k chybì pøi provádìní SQL pøíkazu s/picx#
SELECT max(picx.id) AS id ,picx.majitel AS majid,picx.jmeno,picx.W,picx.H,picx.format,picx.velikost,picx.sW,picx.sH,picx.popis,picx.galerie,picx.poradi,picx.poznamka,sorta, max(picx.zmena) AS zmena FROM majitel,picx, galerie, skupina WHERE galerie.id = picx.galerie and galerie.skupina=skupina.id and (!(galerie.jmeno='Krabice'or galerie.jmeno='Kde nás najdete'or galerie.jmeno='Koš')) and (!(skupina.jmeno='Kde nás najdete'or skupina.jmeno='KDE NÁS NAJDETE' )) and (picx.format='jpg' or picx.format='gif' or picx.format='png') and majitel.id=galerie.majitel and majitel.id= and galerie.id IN (1938) GROUP BY picx.id ORDER BY picx.poradi,picx.id LIMIT 0,1